Tin tức

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị của cơ quan nhà nước

Posted On Tháng Hai 19, 2016 at 11:16 sáng by / No Comments

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 19/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị của cơ quan nhà nước
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị của cơ quan nhà nước . Ảnh minh họa

Thông tư quy định rõ việc thay thế máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến quy định Quyết định 58/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến trang bị cho các chức danh quy định tại Điều 5 Quyết định 58/2015/QĐ-TTg được thay thế theo yêu cầu công tác.

Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến quy định tại Điều 6 và Điều 7 Quyết định này được thay thế khi đã sử dụng vượt quá thời gian theo quy định mà không thể tiếp tục sử dụng hoặc bị hư hỏng mà không đảm bảo an toàn khi vận hành.

Việc thay thế máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến được thực hiện theo thứ tự: Nhận điều chuyển từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền; Mua mới trong trường hợp không có máy móc, thiết bị để nhận điều chuyển theo quy định nêu trên.

Giá mua mới máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến thực hiện theo quy định tại Quyết định 58 là giá mua đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật.

Khi được thay thế máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến, trường hợp máy móc, thiết bị được xử lý theo hình thức thanh lý thì số tiền thu được sau khi trừ các chi phí có liên quan theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được xử lý như sau: Được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước (đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động, Ban Quản lý Chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước).

Số tiền này được quản lý, sử dụng theo pháp luật về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (đối với đơn vị sự nghiệp công lập)…

Tiêu chuẩn trang bị và thay thế máy móc, thiết bị

Việc ban hành tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 58 được thực hiện như sau: Việc xác định giá làm căn cứ xây dựng tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng là giá phổ biến trên thị trường (giá đã được các nhà cung cấp niêm yết, thông báo trên thị trường) hoặc tham khảo giá mua của các kỳ trước.

Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản: Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (số lượng, chủng loại, mức giá) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng; đồng thời, gửi Bộ Tài chính để phối hợp quản lý.

Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (số lượng, chủng loại, mức giá) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng.

Trường hợp máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Căn cứ dự toán ngân sách được duyệt hàng năm, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn kinh phí khác được phép sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị; căn cứ tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đã được ban hành, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc theo phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Máy móc, thiết bị chuyên dùng được thanh lý trong các trường hợp: Đã sử dụng vượt quá thời gian sử dụng theo quy định mà không thể tiếp tục sử dụng; bị hư hỏng không thể sử dụng hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/3/2016.

Khánh Linh / www.ChinhPhu.vn

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị của cơ quan nhà nước
Rate this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *